สิทธิและหน้าที่ [Rights]

สิทธิ

อิสระ เลือกเข้าร่วมและรับค่าจ้างเงินเดือน

 • ความเป็นส่วนตัว
 • สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย
 • เลือกหมอประจำบ้านของท่านเองได้
 • กำหนดเองได้ว่าเมื่อไรและที่ไหนจะไปตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • กำหนดเองได้ว่าจะดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติดหรือไม่ระหว่างทำงาน
 • ทำงานในฐานะผู้ทำงานบริการทางเพศได้ตั้งแต่อายุสิบแปดปีเป็นต้นไป

เลือกเข้าร่วม

 • สัญญาที่ชัดเจนและมีสำเนาสัญญาจ้างงาน
 • ทำงานกับผู้ประกอบการอื่นไปด้วยได้ในเวลาเดียวกัน
 • เก็บรายได้พิเศษไว้เองได้
 • ไม่รับงานพิเศษอื่นใดที่ท่านไม่เต็มใจ

รับค่าจ้างเงินเดือน

 • สำเนาสัญญาจ้างงาน
 • ทำงานกับผู้ประกอบการอื่นไปด้วยได้ในเวลาเดียวกัน
 • ค่าแรงขั้นต่ำและเงินวันหยุดพักร้อน
 • ใบรายการเงินเดือน
 • ยังคงรับค่าจ้างเงินเดือนระหว่างเวลาเจ็บป่วย
 • ยังคงรับค่าจ้างเงินเดือนอย่างน้อย ๔ สัปดาห์ระหว่างหยุดพักร้อน
 • ลาคลอด ๑๖ สัปดาห์สำหรับผู้ทำงานบริการทางเพศที่เป็นหญิง

หน้าที่

อิสระ เลือกเข้าร่วมและรับค่าจ้างเงินเดือน

 • มีสถานะที่ถูกต้องในการพำนักอาศัยอยู่ในประเทศ
 • จำเป็นต้องมีการจดเข้าทะเบียนที่อยู่อาศัย
 • หมายเลขประจำตัวประชาชนผู้เสียภาษี (BSN)
 • มีเลขที่บัญชีธนาคารของตนเอง
 • ถ้าทำงานเป็นอิสระจะต้องจดทะเบียนกับหอการค้า
 • แจ้งแสดงตนที่งานสรรพากร

เลือกเข้าร่วม

 • ปฏิบัติตามตารางทำงาน
 • ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน (เป็นต้นว่า เรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเวลาทำงาน)
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ สำหรับการทำงานในฐานะผู้ทำงานบริการทางเพศ

รับค่าจ้างเงินเดือน

 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ สำหรับการทำงานในฐานะผู้ทำงานบริการทางเพศ
 • ปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งระบุอยู่ในสัญญา

สิทธิโดยทั่วไป

สิทธิพื้นฐานสำหรับผู้ทำงานบริการทางเพศทุกคน – ทำงานอิสระ รับค่าจ้างเงินเดือนและแบบเลือกเข้าร่วม – คือท่านมีสิทธิกำหนดได้ว่าท่านจะมีเพสสัมพันธ์อย่างไรกับแขกของท่านและแขกประเภทใดที่ท่านเลือกและประเภทใดที่ไม่เลือก

สิทธิอื่นๆ ได้แก่

 • มีสิทธิในความเป็นส่วนตัว – ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านไม่ว่าจะมาจากเพื่อนร่วมงาน หมอประจำบ้าน GGD นายจ้าง งานสรรพากร หอการค้า ฯลฯ จะถูกนำไปแชร์ต่อไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการอนุญาตยินยอมจากท่านก่อน
 • มีสิทธิในสภาพแวดล้อมที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย
 • กำหนดเองได้ว่าเมื่อไรและที่ไหนจะไปตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • กำหนดเองได้ว่าจะดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติดหรือไม่ระหว่างทำงาน
 • ทำงานในฐานะผู้ทำงานบริการทางเพศได้ตั้งแต่อายุ ๑๘ ปีเป็นต้นไป
 • กำหนดเองได้ว่าจะทำงานกี่ชั่วโมง (ยกเว้นการทำงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือน)
 • มีสิทธิในข้อตกลงนัดหมายที่ชัดเจนกับนายจ้างสำหรับการทำงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือนและแบบเลือกเข้าร่วม

ท่านถูกบังคับให้ทำงานบริการทางเพศโดยไม่เต็มใจหรือไม่  ขอความช่วยเหลือ!

บัญชีธนาคาร

เพื่อจัดการเรื่องทางการเงินให้เรียบร้อยท่านจำเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร  การที่ท่านเป็นผู้ทำงานบริการทางเพศนั้นไม่ใช่มูลเหตุที่จะนำมาใช้ปฏิเสธท่านในเรื่องนี้ได้

ท่านมีสิทธิในการเปิดบัญชีธนาคาร (พื้นฐาน) ได้ถ้าหากว่าท่าน

 • อายุ ๑๘ ปีหรือมากกว่านั้น
 • มีที่อยู่หรือที่พำนักอาศัยประจำในเนเธอร์แลนด์ หรือ
 • มีที่อยู่ทางไปรษณีย์อยู่กับองค์กรให้ความช่วยเหลือซึ่งเป็นที่ยอมรับหรือหน่วยงานราชการ
 • มีหลักฐานประจำตัวซึ่งไม่หมดอายุแสดงได้

เมื่อใดที่ธนาคารปฏิเสธท่านในฐานะลูกค้า  ให้ท่านไปขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานให้คำปรึกษาทางกฎหมาย [juridisch loket] (ส่วนใหญ่แล้วไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือปรึกษาเรื่องนี้กับหน่วยงานพัฒนาสังคมซึ่งทำงานร่วมกันกับ GGD และเป็นที่ซึ่งท่านไปตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สิทธิในการทำงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือน

การทำงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือนท่านจะต้องเกี่ยวข้องกับนายจ้าง   บ่อยครั้งผู้นี้จะเป็นผู้ประกอบการสถานค้าประเวณี คลับหรือบ้านส่วนตัวที่ท่านทำงานอยู่  นายจ้างของท่านเป็นผู้จัดการเรื่องการแสดงรายการเงินเดือน พันธะหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการชำระภาษีและรวมถึงใบอนุญาต

นายจ้างของท่านต้องมีใบอนุญาตทำงานและต้องจดทะเบียนกับหอการค้า   ในฐานะผู้ทำงานบริการทางเพศแบบรับค่าจ้างเงินเดือน  ท่านไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานเฉพาะบุคคลหรือจดทะเบียนกับหอการค้า

สิทธิในการทำงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือน

นอกเหนือจากสิทธิโดยทั่วไปแล้วยังมีสิทธิเฉพาะพิเศษในการทำงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือนอีกด้วย ดังนี้

 • มีสิทธิได้รับสำเนาสัญญาว่าจ้างงานหนึ่งชุด  อ่านสัญญาให้ดี  เข้าใจชัดเจนและเห็นด้วยก่อนเซ็นชื่อ
 • มีสิทธิทำงานให้กับนายจ้างคนอื่นด้วยในเวลาเดียวกันนอกเสียจากว่าจะระบุอยู่ในสัญญาว่าทำไม่ได้
 • มีสิทธิได้รับค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายและเงินวันหยุดพักร้อน
 • มีสิทธิได้รับใบรายการเงินเดือนพร้อมข้อมูลชี้แจงรายการเงินที่หักจากค่าจ้างเงินเดือน
 • มีสิทธิได้รับค่าจ้างเงินเดือนระหว่างเวลาเจ็บป่วย
 • มีสิทธิได้รับค่าจ้างเงินเดือนระหว่างหยุดพักร้อน (อย่างน้อย ๔ สัปดาห์ต่อปี)
 • มีสิทธิได้รับค่าจ้างเงินเดือนระหว่างลาคลอด ๑๖ สัปดาห์สำหรับผู้ทำงานบริการทางเพศที่เป็นหญิง

สิทธิในการทำงานแบบเลือกเข้าร่วม

หากท่านทำงานแบบเลือกเข้าร่วมจะมีการระบุสิทธิ (และหน้าที่) ของท่านและของผู้ประกอบการ/นายจ้างไว้ในสัญญา สัญญา , หากท่านเป็นผู้ทำงานบริการทางเพศที่ไม่ใช่แบบรับค่าจ้างเงินเดือนก็จะเป็นลักษณะการทำงานแบบกึ่งอิสระกึ่งรับค่าจ้างเงินเดือน

ผู้ประกอบการ/นายจ้างมีสัญญาข้อตกลงกับงานสรรพากรซึ่งผู้ประกอบการหักภาษีและเบี้ยชำระจ่ายต่างๆ ของท่านไว้และโอนไปที่งานสรรพากรและ UWV .

นายจ้างของท่านต้องมีใบอนุญาตและจดทะเบียนกับหอการค้า  ในฐานะผู้ทำงานบริการทางเพศแบบเลือกเข้าร่วม   ท่านไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานเฉพาะตัวบุคคลหรือต้องจดทะเบียนกับหอการค้า

สิทธิในการทำงานแบบเลือกเข้าร่วม

นอกเหนือจากสิทธิโดยทั่วไปแล้วยังมีสิทธิเฉพาะพิเศษในการทำงานแบบเลือกเข้าร่วมอีกด้วย ดังนี้

 • มีสิทธิในสัญญาที่ชัดเจนและได้รับสำเนาหนึ่งชุด
 • มีสิทธิทำงานให้กับผู้ประกอบการคนอื่นด้วยภายใต้สัญญาทำงานแบบเลือกเข้าร่วม
 • มีสิทธิเก็บรายได้พิเศษเพิ่มเติมที่ได้จากแขกเอาไว้เองได้
 • มีสิทธิปฏิเสธการทำงานพิเศษที่ไม่เต็มใจ

หน้าที่โดยทั่วไป

ผู้ทำงานบริการทางเพศทุกคนที่เนเธอร์แลนด์ – ทำงานอิสระ รับค่าจ้างเงินเดือนและแบบเลือกเข้าร่วม – จะต้องชำระภาษี

หน้าที่อื่นๆ ได้แก่

 • ต้องมีสถานะพำนักอาศัยอย่างถูกต้องไม่หมดอายุ
 • จำเป็นต้องมีที่อยู่จดเข้าทะเบียน
 • ต้องมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (BSN)
 • จำเป็นต้องมีเลขบัญชีธนาคารของตนเอง
 • หากท่านทำงานอิสระต้องจดทะเบียนกับหอการค้า
 • ต้องแจ้งแสดงตนที่งานสรรพากร
 • ในขณะนี้ (ตุลาคม ๒๕๖๓) แต่ละเขตที่ทำการ [gemeente] จะแตกต่างกันไปในเรื่องที่ว่าจะต้องขอใบอนุญาตทำงานหรื่อไม่  สอบถามเรื่องนี้ดูก่อน

หน้าที่ในการทำงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือน

นอกเหนือจากหน้าที่โดยทั่วไปแล้วยังมีหน้าที่เฉพาะพิเศษในการทำงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือนอีกด้วย ดังนี้

หน้าที่ในการทำงานแบบรับค่าจ้างเงินเดือน

 • ต้องรักษาตารางเวลาทำงาน
 • ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งระบุอยู่ในสัญญาจ้างงาน (อาจจะเป็นต้นว่า เรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับใส่ทำงาน)
 • ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งท่านต้องปฏิบัติในฐานะผู้ทำงานบริการทางเพศ

หน้าที่ในการทำงานแบบเลือกเข้าร่วม

นอกเหนือจากหน้าที่โดยทั่วไปแล้วยังมีหน้าที่เฉพาะพิเศษในการทำงานแบบเลือกเข้าร่วมอีกด้วย ดังนี้

หน้าที่ในการทำงานแบบเลือกเข้าร่วม

 • ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งท่านต้องปฏิบัติในฐานะผู้ทำงานบริการทางเพศ
 • ต้องแจ้งข้อตกลงในการแจ้งระบุในสัญญาสัญญา
Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.