Данъци

Всеки, който работи в Нидерландия, трябва да плаща данъци. За целта е необходимо да се регистрирате в Данъчната служба.

Трудов договор

Работа на базата на пакет с условия (Opting-in)

Самостоятелно заето лице

BSN-номер (нидерландски граждански регистрационен номер)

 • Задължителен
 • Задължителен
 • Задължителен

Защита на личните данни

 • Данъчната служба има задължение за поверителност. Това означава, че тя е длъжна да обработва поверително Вашите данни.                               
 • Данъчната служба има задължение за поверителност. Това означава, че тя е длъжна да обработва поверително Вашите данни.
 • Данъчната служба има задължение за поверителност. Това означава, че тя е длъжна да обработва поверително Вашите данни.

Данъци

 • Работодателят плаща данъци 
 • Работодателят плаща данъци 
 • Вие сами трябва да плащате данъци 

Трудово възнаграждение

 • Три вида трудово възнаграждение: твърдо, за постигнати резултати от труда и променливо
 • Вие сами се уговаряте с работодателя
 • Вие сами определяте заплатата си

BSN-номер

Необходимо е да подадете молба за издаване на нидерландски граждански регистрационен номер (BSN) в общината, в която живеете/работите. Този номер винаги се посочва в документи като паспорт, шофьорска книжки или лична карта.

Защита на личните данни (прайвъси)

Данъчната служба има задължение за поверителност. Това означава, че тя е длъжна да обработва поверително Вашите данни.

Вашите данни, които са необходими на Данъчната служба, са:

 • Граждански регистрационен номер (BSN) (‘sofinummer’).
 • Инициали, префикси и фамилия.
 • Дата на раждане.
 • Датата, на която постъпвате на работа.
 • Какво трудово възнаграждение получавате за какъв период от време.

Плащане на данъци

Има разлика между данъчното облагане, когато работите като наето лице,или облагането по данъчното правило „оптинг-ин“ (opting-in). Оптинг-ин също се нарича ‘работа при пакет от условия’. Тук ние използваме само термина „оптинг-ин“.

Вашият работодател – експлоатант – трябва да плаща данък добавена стойност и  социални осигуровки. Това той/тя плаща върху Вашите нормални доходи, а също и върху парите за напитки и други екстри.

Оптинг-ин (Работа при пакет от условия)

Оптинг-ин означава, че работите за работодател/експлоатант, но за Данъчната служба не сте на трудов договор. Същото важи и за UWV, инстанцията, която се занимава със социалните издръжки.

Вашият работодател Ви регистрира в Данъчната служба. Той/тя удържа данъци и премии върху Вашите доходи и ги внася в Данъчната служба и UWV. Ето защо не е необходимо Вие да правите това.

Необходимо е да уредите три важни неща за да можете на работите на оптинг-ин:

 1. Да подадете молба за издаване на граждански регистрационен номер (BSN).
 2. Да попълните два формуляра, които ще получите от Вашия работодател:  ‘Декларация за Данък Общ Доход Оптинг-ин’ (Verklaring Loonheffen Opting-in) и ‘Преглед с данъчни удръжки и социални осигуровки и прайвъси’ (Overzicht Loonheffingen en privacy). и двете само на холандски.
 3. Да предоставите на Вашия работодател копие от Вашия документ за самоличност –никога не давайте оригинала!

Самостоятелно заето лице

Погрижете се Вашето счетоводство винаги да е актуално и точно. Това е важно за Данъчната служба. Наемете счетоводител, ако сами не можете да водите добре Вашето счетоводство = осчетоводяване на всички данни относно Вашата работа и доходи в касова книга. Длъжни сте да съхранявате Вашето счетоводство в продължение на седем години.

Тpyдobo Възhaгpaждehиe

Работа като наето лице с трудов договор

Вашият работодател може да изплаща три вида трудово възнаграждение:

 • твърдо основно възнаграждение: за уговорения труд и времето, което работите.
 • за постигнатите резултати от труда: сума за сексуална услуга.
 • променливо възнаграждение: сума за Вашия принос за оборота на напитки.

Вашият работодател Ви изплаща нетното трудово възнаграждение и Ви предоставя при всяко едно плащане справка за заплата (фиш за работна заплата). В този фиш можете да видите какво сте изработили и какви удръжки са направени. Имате право на възнаграждение най-малко равно на минималната работна заплата и ваканционни добавки. 

След изтичане на календарната година получавате справка за получените през годината трудови доходи. Съхранявайте добре тези справки. Те ще са Ви необходими при попълване на декларация за данък върху дохода.

Оптинг-ин (Работа при пакет от условия)

Уговорете се за трудовото възнаграждение, което ще получавате стандартно, както и за възнаграждението за допълнителен труд. Върху всичко, за което клиентът плаща, се удържа данък добавена стойност. Остатъкът се поделя между Вас и Вашия работодател.

При всяко плащане следва да получите справка, от която е видно колко сте изработили и  какви данъчни удръжки са направени (фиш за работна заплата). Съхранявайте добре тези справки. Те ще са Ви необходими при попълване на декларация за данък общ доход.

Внимание:
Ако работите на оптинг-ин, Вашият работодател няма право да определя Вашето работно време или какво работно облекло трябва да носите, приходите от допълнителен труд можете да задържите за себе си и Вашият работодател не може да Ви забрани да работите за други експлоатанти.  

Sekswerk is werk

Helaas!

Deze website ondersteunt het gebruik van Internet Explorer niet.
Voor de beste ervaring kunt u een andere browser gebruiken zoals
Microsoft Edge, Chrome of Firefox.